Objawy dysleksji

Objawy dysleksji

Podstawowym objawem dysleksji są kłopoty z nauką czytania i pisania.

Błędy popełniane podczas czytania przez dzieci dyslektyczne mogą być spowodowane trudnościami w kształtowaniu się różnych procesów poznawczych. Analiza popełnianych błędów pozwoliła na wyróżnienie dwóch rodzajów dysleksji : dysleksji paradygmatycznej i dysleksji syntagmatycznej.

Dysleksja paradygmatyczna:

  • Z psychologicznego punktu widzenia są to trudności w dokonywaniu prawidłowej analizy i syntezy wzrokowej, trudności w przeprowadzaniu operacji myślowych, a także zaburzenia symultanicznego przetwarzania informacji.
  • Z językoznawczego punktu widzenia są to zaburzenia inwentarza liter objawiające się trudnościami w różnicowaniu liter, trudnościami w odczytywaniu dwuznaków, pomijaniu znaków diakrytycznych. Są to również substytucje wyrazowe w polu formalnym i znaczeniowym, objawiające się zniekształcaniem wyrazów przez domyślanie się treści z kontekstu lub podobieństwa formy, a także trudności w rozumieniu przeczytanego tekstu.

Dysleksja syntagmatyczna:

  • Z psychologicznego punktu widzenia są to trudności w dokonywaniu prawidłowej analizy słuchowej, trudności w zachowaniu kierunku od lewej do prawej, a także zaburzenia sekwencyjnego przetwarzania informacji.
  • Z językoznawczego punktu widzenia są to trudności w opanowaniu systemu fonetyczno – fonologicznego oraz zaburzenia liniowego uporządkowania liter, sylab w wyrazach, wyrazów w zdaniu, zdań w tekście skutkujące przestawianiem liter i sylab w wyrazach, trudnościami z analizą i syntezą sylab we właściwym porządku, gubieniem miejsca czytania, pomijaniem interpunkcji, trudnościami   w odczytywaniu wyrazów jednosylabowych.

 Błędy popełniane podczas pisania są odbiciem błędów w czytaniu. Jeśli występują tylko jako izolowane zaburzenie ( co zdarza się rzadko) mają podłoże w nieprawidłowościach analizy i syntezy wzrokowej lub niskiej sprawności manualnej. Najczęściej są to trudności z zapisem podobnych liter, błędy ortograficzne, pomijanie znaków interpunkcyjnych, błędne rozmieszczenie liter w liniaturze, lustrzane odbicia liter i cyfr, opuszczanie liter, sylab, wyrazów.

Zaburzenia dyslektyczne to nie tylko problemy z nauką czytania i pisania, ale i innymi przedmiotami szkolnymi.

U większości dzieci dyslektycznych obserwujemy również specyficzne trudności w uczeniu się, takie jak kłopoty z pamięciowym opanowaniem ciągów zautomatyzowanych ( dni tygodnia, nazw miesięcy, alfabetu ), nauką wierszy, zapamiętywaniem kolorów, tytułów książek, nazw miejscowości, imion i nazwisk, dat ( nawet własnych urodzin ). To są także problemy z pamięciowym opanowaniem tabliczki mnożenia, działań matematycznych, wzorów chemicznych, oznaczania czasu na zegarze czy kierunków na mapie, niskim poziomem wykonywanych rysunków i wykresów. Możemy zaobserwować trudności w odczytywaniu nut na pięciolinii, zapamiętywaniem sekwencji dźwięków a także z bieganiem, ćwiczeniami równoważnymi, grami zespołowymi w piłkę czy układami gimnastycznymi.

Dysleksja to nie tylko problem szkolny, ale też życiowy.

Dysleksja niestety nie mija wraz z ukończeniem nauki szkolnej. Osoby dyslektyczne borykają się z takimi komplikacjami jak gubienie, zapominanie, mylenie dat, numerów autobusów, kierunków, przekręcanie wyrazów, gafy językowe, trudności z czytaniem map czy posługiwaniem się pieniędzmi i organizacją czasu.